Tunnin juna voi tuoda Kaarinaan taajamajunan – Piikkiön oikaisua esitellään tiistaina Kaarina-talossa

0

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta näkee Helsingin ja Turun välisessä nopeassa junayhteydessä paljon hyvää. Lautakunta kiittelee lausunnossaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sitä, että vaihtoehtoihin on sisällytetty Turun ja Salon välisen taajamajunaliikenteen mahdollistaminen. Tästä hyötyisivät sekä Littoisten että Piikkiön taajamat.

Taajamajuna voisi kulkea nykytyyppisesti joko Piikkiön kautta – tai sen ohi. Kaupunkikehityslautakunta korostaa, että raideliikenteen toimintaedellytykset tulee säilyttää Piikkiön taajamassa vaihtoehtovalinnasta riippumatta. Lautakunta pitää tärkeänä, että hankkeessa vertaillaan Piikkiön taajaman ja Piikkiön oikaisun vaihtoehtojen vaikutuksia, etuja ja haittoja yhdyskuntarakenteeseen, maankäytön kehittämiseen ja väestökehitykseen.

Piikkiön oikaisun ratalinjaus kulkisi Kannitun metsän läpi, jonka alueella sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alueelle on viety liito-oravan pönttöjä, ja kulkuyhteyksiä tien yli on parannettu. Kaarina huomauttaa, että liito-oravat tulee ottaa huomioon. On myös varmistettava, että kaikki luontoselvitykset ovat riittävän laajoja.

Suunnitellun Piikkiön oikaisun rataväylän välittömässä läheisyydessä sijaitsee moottoritien pohjoispuolella myös muinaisjäännöksiä. Ne tulee tulee huomioida ratalinjauksen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpitotoimien yhteydessä.

Lopullisen Kaarinan lausunnon muotoilee vielä kaupunginhallitus. Lausuntoa pyysi Uudenmaan Ely-keskus.

Piikkiön oikaisun sekä Salon ja Kupittaan välisen kaksoisraiteen ratasuunnitelmia esitellään Kaarina-talon aulassa tiistaina 11.2. kello 17–19.

Tilaisuuteen voi saapua joustavasti. Paikan päällä voi keskustella Väyläviraston suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta. Lisäksi tilaisuudessa kerätään radan nykytilatietoja.