Vanhan Viipurintien varteen tulossa palvelukoti vammautuneille

0
Havainnekuva palvelukodista, joka on tulossa Vanhan Viipurintien varteen lähelle Rungontien risteystä.

Piikkiöön Vanhan Viipurintien varteen on suunnitteilla 21-paikkainen palvelukoti vammautuneille. Kaupunkikehityslautakunta myönsi Lehto Tilat Oy:lle poikkeamisluvan palvelukodin sijoittamiseen asuinpientalojen korttelialueelle (AP). Lisäksi hakija sai luvan poiketa autopaikkoja, varastotiloja ja sekä ulko-oleskelutiloja koskevista kaavamääräyksistä.

Naapurustoon kuuluva Asunto Oy Kaarinan Sippola on ilmoittanut vastustavansa poikkeamislupaa. Asuntoyhtiö on vedonnut muun muassa hankkeen myötä kasvaviin liikennemäärin ja muinaismuistoalueen suojeluun.

Tontti on merkitty muinaisjäännöksen osaksi. Tontin muinaismuistoista on laadittu arkeologinen inventointi. Turun museokeskuksen lausunnon mukaan arkeologiset inventoinnit tontilla ovat riittävät eikä rakentamiselle ole muinaismuistolain asettamaa estettä.

Myös huoli liikennemäärien merkittävästä kasvusta on Lehdon mukaan liioiteltu, sillä palvelukodin asukkaat eivät käytä autoja. Autopaikkoja tarvitsevat ainoastaan työntekijät ja vierailijat.

Lautakunnan päätösesityksessä todetaan, että poikkeamisluvan myöntäminen ei vaikeuta lähialueiden muiden tonttien käyttämistä kaavan osoittamaan tarkoitukseen ja että rakennuspaikka sopii hyvien joukkoliikenneyhtyeksiensä puolesta erityisryhmien asuinrakennukselle.

Lähiympäristön rakennuskanta on pientaloja. Suunnitellun rakennuksen arkkitehtoninen sopivuus ympäristöön ratkaistaan korttelisuunnitelman ja rakennusluvan yhteydessä.