Metsään Sorroon tulossa yli 20 uuttaomakotitaloa

0
Asemakaavaehdotus Sorrosta. Rivitaloja on tulossa lähelle Rakentajantietä (kaavan eteläosassa), omakotitaloja kaavan keskivaiheille ja pohjoisosaan metsää virkistysalueeksi (VL).

Sorroon moottoritien ja Rakentajantien väliin metsään aiotaan uutta pientaloaluetta. Sorroon muotoillaan parhaillaan 8,5 hehtaarin kokoiselle alueelle uutta kaavaa, jonka kaupunginhallitus on jo lähettänyt viimeiselle nähtävilläolokierrokselleen.

Aiemmin maa-alue oli pitkälti varattu pienteollisuudelle. Uudessa kaavassa metsään sallittaisiin 21 omakotitalotonttia (AO) ja kaksi uutta asuinpientalojen korttelialuetta (AP), joihin voi tulla esimerkiksi rivitaloja. Uusia asukkaita voisi tulla satakunta.

Edellisellä nähtävilläolokierroksella lähiasukkaat olisivat halunneet osan tonteista virkistysalueiksi. Paikalla on hyvää marjastus- ja sienestysmaastoa. Toivetta ei täysin toteutettu, mutta metsää säästettiin hieman enemmän kuin alun perin aiottiin.

Kaavoitettava alue sijaitsee Sorron nykyisen asuinalueen ja Krossin teollisuusalueen välissä, ja siinä on metsän lisäksi pusikoitunutta joutomaata. Alueen liepeillä on liito-oravien metsä- ja ruokailualue sekä keskusurheilukentän ulkoilureittejä. Alue on yksityisessä maanomistuksessa.

Paikalle rakennetaan uusia katuja, joiden nimiksi on tulossa Viilaajankatu, Kustantajankatu ja Vaskenvalajankatu.