Palvelutalon poikkeamisluvasta tuli taas valitus

0
Havainnekuva palvelukodista, jota suunnitellaan Vanhan Viipurintien varteen lähelle Rungontien risteystä.

Asunto Oy Sippola on valittanut kaupunkikehityslautakunnan poikkeamispäätöksestä hallinto-oikeuteen. Poikkeamispäätös koskee Vanhan Viipurintien varteen suunnitteilla olevaa vammautuneiden palvelukotia.

Kaupunkikehityslautakunta myönsi keväällä Lehto Tilat Oy:lle poikkeamisluvan palvelukodin sijoittamiseen asuinpientalojen korttelialueelle. Lisäksi hakija sai luvan poiketa autopaikkoja, varastotiloja ja sekä ulko-oleskelutiloja koskevista kaavamääräyksistä.

Asunto Oy Kaarinan Sippola vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan lautakunnan päätöksen. Valituksessa todetaan, että rakennushankkeelle myönnetyt poikkeamiset hankaloittavat kaavan toteutumista. Jos asuinpientalojen alueelle halutaan rakentaa hoivalaitos, se pitää valittajan mukaan tehdä asemakaavaa muuttamalla, ei poikkeamisluvalla. Valittajan mukaan poikkeamiselle ei ole myöskään erityistä syytä, sillä Varsinais-Suomessa on lukuisia hoivalaitoksille soveltuvia tontteja.

Naapurien kuulemisen yhteydessä asuntoyhtiö esitti pelkonsa, että liikennemäärät alueella lisääntyisivät merkittävästi palvelutalon myötä, ja palvelutalosta olisi näin ollen haittaa alueen viihtyvyydelle ja turvallisuudelle.

Toistuvaa vastarintaa

Kaarinan kaupunki toteaa lausunnossaan, että rakennuspaikka on sijaintinsa puolesta sopiva erityisryhmien asuinpaikaksi, sillä bussit kulkevat tontin vierestä. Autopaikkoja tarvitsevat lähinnä palvelutalon työntekijät ja vierailijat.

Kaupungin mukaan oleellista on, että rakennus on asumiseen tarkoitettu, eikä siten poikkea alueelle osoitetusta maankäytön pääkäyttötarkoituksesta. Lisäksi rakennuksen rakentamistapa toteuttaa kaavaa. Lausunnossa todetaan, ettei poikkeamisluvan myöntäminen vaikeuta lähialueiden muiden tonttien käyttämistä asemakaavan osoittamaan tarkoitukseen.

Tämä on toinen kerta puolen vuoden sisällä, kun lautakunnan tekemästä poikkeamispäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen. Viime syksynä kaupunkikehityslautakunta myönsi poikkeamisluvan Auranlaakson Silvolaan kaavailulle perhekuntoutusyksikölle. Hanke kaatui naapuruston vastustukseen.