Siltaremontissa huomioitava linnut ja kalat

0
Kirjalansalmen silta. Kuvan otti Juhani Peltonen lokakuussa 2020 eli ennen kuin uuden sillan työt olivat alkaneet.

Varsinais-Suomen Ely-keskus hakee aluehallintovirastolta lupaa uuden Kirjalansalmen sillan rakentamiselle ja nykyisen sillan purkamiselle. Aluehallintovirasto on pyytänyt Kaarinan ympäristölautakunnalta lausuntoa hankkeesta.

Nykyinen silta puretaan, koska sillan käyttöikä lähestyy loppuaan, eikä siltaa ole suunniteltu nykyisen kaltaisille liikennemäärille ja kasvaneille ajoneuvojen massoille. Vanha silta puretaan uuden sillan valmistuttua.

Hankkeen purku- ja rakennustyöt voivat aiheuttaa veden samentumista ja kiintoainespitoisuuden nousua, joita pyritään vähentämään kiinnittämällä huomiota työskentelyajankohtaan, työmenetelmiin ja kaluston valintaan. Veteen tehtävät työt ajoitetaan vähävetiseen aikaan, mikä vähentää samentuman aiheuttamaa haittaa.

Hankkeella ei arvioida olevan pysyviä tai merkittäviä väliaikaisia vaikutuksia kalastukseen tai kalakantaan. Uuden sillan rakentamisen ja alueen ennallistamisen katsotaan parantavan meriveden vaihtuvuutta.

Kaarinan ympäristölautakunta huomauttaa lausunnossaan, ettei töiden yhteydessä ruopattavaa tai alueelta poistettavaa maa-ainesta saa läjittää mereen.Lisäksi lausunnossa todetaan, että hankkeessa on huomioitava vaikutukset lintuihin ja kaloihin. Kovaäänisiä työvaiheita on pyrittävä välttämään lintujen pesintäaikaan ja veden samennusta aiheuttavia työvaiheita on kalojen kutuvaelluksen aikaan keväällä.