Tunnin junan ympäristövaikutusten lisäselvitykset nähtävillä lokakuun alkuun saakka – Uusi rata haittaa asumista Kaarinassa

0
Alkuillan Intercity kaartaa Helsingistä Piikkiön Nunnan ratasuoralle. Jos paikallisjunaliikenne toteutetaan, Nunna lähialueineen on yksi potentiaalisista pysäkkitaajamista.

Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostusaineisto) on täydennetty kuluvan vuoden aikana. Täydennyksenä on arvioitu vaikutuksia luontoon, pinta- ja pohjaveteen, meluun ja tärinän määrään sekä ilmastoon.

Lisäksi on tehty aikaisempaa perusteellisempaa puolisuustarkastelua eli selvitystyötä siitä, kummalle puolelle uusi raide kannattaa kullakin osuudella toteuttaa. Samoin on hankittu lisätietoa ratahankkeen vaikutuksista maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden YVA-selostuksen täydennys on liitteineen ja Natura-arviointeineen nähtävillä 3.10. asti. Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen samaan päivämäärään mennessä.

Rata väistää suojelualueet

Ratasuunnittelussa on pitkälti suunnittelun keinoin onnistuttu välttämään merkittävät vaikutukset keskeisiin ekologisiin luonnon ydinalueisiin. Rata väistää lähes kaikki suojelualueet. Tärkeimpien uomien ja ekologisten yhteyksien kohdalle on suunniteltu tunneleita ja pitkiä ja korkeita siltoja. Lisäksi on tulossa vihersiltoja.

Etelä-Suomen mittakaavassa ekologinen verkosto ei siis suuresti muutu. Paikallisella tasolla saattaa kuitenkin muodostua suuriakin vaikutuksia.

On arvioitu, että uusi rata haittaa asumista erityisesti Kaarinassa, Paimiossa, Salossa ja Lohjalla.

Uuden ratalinjauksen – oikoradan, oikaisun tai kaksoisraiteen – alle tai ”muu toimenpide” -kohteeksi jää A-vaihtoehdossa 162 ja B-vaihtoehdossa 190 asuin- tai lomarakennusta. Näiden omistajat elävät epävarmuudessa kotinsa tai vapaa-ajan asuntonsa kohtalosta.

Vaihtoehto A tarkoittaa nopeaa junayhteyttä kaksoisraiteisena välillä Turku–Espoo. Vaihtoehto B sisältää lisäksi raideoikaisut välillä Turku–Salo (Piikkiön, Toikkalan, Kriivarin ja Hajalan oikaisut).

Raideliikenteen melu, tärinä ja maisemahaitat asumiselle ja virkistykselle ovat suurimmat uudessa maastokäytävässä (oikorata tai rataoikaisut) erityisesti hiljaisilla alueilla, järvien läheisyydessä ja maaseutumaisessa ympäristössä.

Hankevaihtoehto B toisi rataoikaisuineen haittoja Piikkiöön Turun kehätien seudulle sekä Piikkiön Pussilan kartanoympäristön maisemaan ja sen arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Väliasemia havitellaan Littoisiin ja Piikkiöön

Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden tavoitteena on lyhentää Turun ja Helsingin välistä matka-aikaa ja laajentaa näin kaupunkien työssäkäynti- ja työmarkkina-alueita. Lisäksi pyritään laajentamaan yritysten liiketoiminta-alueita, tukemaan matkailua ja kasvattamaan alueiden vetovoimaa sekä kilpailukykyä.

Espoo–Salo-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 km ja nopeuttaa matka-aikaa noin puolella tunnilla. Turun ja Salon välisen radan tavoitteena on parantaa ratakapasiteettia, lisätä liikenteen nopeutta ja täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.

Samalla lisäraide luo Varsinais-Suomessa edellytyksiä lähijunaliikenteen käynnistämiseen ja väliasemien toteuttamiseen. Varsinais-Suomen liitto on kaavaillut väliasemia Varissuolle/Lausteelle, Littoisiin, Nunnaan, Runkoon ja Piikkiöön. Lista muuttanee kuitenkin muotoaan vielä.

Täydennykset ovat nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA sekä painettuna versiona Kaarinan kaupungin ilmoitustaululla.