Kaarina antoi lausuntonsa ratasuunnitelmasta: Nunnaan ja Littoisiin kohdistuvat vaikutukset jääneet liian vähälle huomiolle

0
Kaarina antoi puoltavan lausunnon Salo-Turku kaksoisraiteen yleissuunnitelmasta, välillä Hajala-Nunna. Kuvituskuva

Kaarinan kaupunki antoi puoltavan lausunnon Salo-Turku kaksoisraiteen yleissuunnitelmasta, välillä Hajala-Nunna. Lausunnossa todetaan, että laadittu yleissuunnitelma edistää valtakunnallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista Kaarinan alueella.

Yleissuunnitelma noudattaa Kaarinan kaupungin oikeusvaikutteisten yleiskaavojen ratalinjausta ja on siltä Kaarinan yleiskaavojen mukainen.

Kaarinan kaupunki pitää hyvänä ratkaisuna kaksoisraiteen sijoittamista nykyisen ratalinjan eteläpuolelle Nunnan asuinalueen kohdalla, paaluvälillä 188–189 km. Verkakaaren alikulun länsipuolella, paaluvälillä 189–190 km, puolisuuden valintaa olisi syytä tarkastella Kaarinan mielestä tarkemmin vielä ratasuunnitteluvaiheessa.

Kaarinassa hanke aiheuttaa melu-, tärinä- tai muuta haittaa yli sadalle asunnolle tai loma-asunnolle. Suurimpia asukkaisiin kohdistuvia haittoja on kodin tai kesämökin jääminen radan alle. Yleissuunnitelmassa todetaan Piikkiön oikaisun alle jäävän kaksi asuinrakennusta ja 12 muuta rakennusta.

Piikkiön oikaisun alueella rata vaikuttaa asumisviihtyisyyteen muun muassa Hyykvuoren pohjoispuolella, Hepojoen alueella, Jättänväljän kaakkoispuolella sekä Peltolan ja Koroistenkankareen alueilla. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Jättänväljän alueelle, jossa asuinkiinteistöjä jää radan ja moottoritien väliin.

Kaarinan huomauttaa, että yleissuunnitelman ihmisten elinoloja ja viihtyvyyttä käsittelevä osio on puutteellinen, sillä siinä ei käsitellä lainkaan Nunnan ja Littoisten alueeseen kohdentuvia vaikutuksia. Kaarinan kaupunki edellyttää, että ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät on selvitettävä myös kyseisellä alueella sekä esitettävä, miten alueen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia haittoja pyritään alueella ehkäisemään.

Junaradan yleissuunnitelma oli nähtävillä huhti-toukokuussa. Sinä aikana Väylävirastolle osoitettiin 24 muistutusta, joista 12 tuli Kaarinan alueelta. Muistutukset koskivat suurelta osin ratateknisiä kysymyksiä, joihin voidaan ottaa kantaa vasta ratasuunnittelussa. Muistutuksissa esiin nousivat muun muassa kysymykset Nunnan-Littoisten alueen puolisuuden tarkastelusta sekä melu- ja tärinähaittojen ehkäisystä.