Lapsille enemmän tukea Kaarinassa: Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen uusia virkoja

0

Kaarinan palkataan kaksi uutta työntekijää, joiden tehtävänä on parantaa lasten tuen saantia päiväkodeissa ja kouluissa.

Kaarinan perusopetuksessa on työskennellyt viime syksystä saakka oppimisen ja tuen koordinaattori. Hänen työsopimussuhteinen tehtävänsä ollaan muuttamassa viraksi. Lisäksi varhaiskasvatukseen perustetaan uusi kasvun ja tuen koordinaattorin virka ja perusopetukseen palkataan uusi konsultoiva erityisopettaja.

Kaupunginhallitus päätti uusista viroista kesäkuun kokouksessaan. Uudet virat ovat määräaikaisia ja jatkuvat vuoden 2023 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu hankerahoitus kattaa osan palkkakustannuksista. Kaupungin osuus palkkakuluista on tämän vuoden osalta runsaat 40 000 euroa.

Oikeus oikea-aikaiseen tukeen

Kaarinassa ollaan ottamassa käyttöön uudenlaista oppimisen ja tuen koordinoinnin mallia, johon myös rekrytoinnit liittyvät. Sivistysjohtaja Elina Heikkilän mukaan tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa päiväkotilapsista ja koululaisista saisi tukea omassa lähipäiväkodissaan tai koulussaan osana ryhmää.

– Lapsilla ja nuorilla on oikeus oikea-aikaiseen tukeen. Myös henkilöstö on oikeutettu tukeen työssään. Tuen tulee kummassakin tapauksessa olla saatavilla oikea-aikaisesti eli heti, kun tukea tarvitaan, hän muistuttaa.

Oppimisen ja tuen koordinaattorin keskeisin tehtävä on luoda yhteneviä rakenteita ja käytäntöjä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Konsultoiva erityisopettajan tehtävänkuvaan kuuluu tukea kaikkia kouluja matalalla kynnyksellä.

Jatkossa oppimisen ja tuen asioita edistää kyseinen kahden hengen tiimi: oppimisen ja tuen koordinaattori ja konsultoiva erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksen kasvun ja tuen koordinaattorin tehtävänkuva tulee olemaan varsin samankaltainen kuin oppimisen ja tuen koordinaattorilla perusopetuksessa.

Eroja yksiköiden välillä

Kaarinassa haasteena ovat olleet yksiköiden väliset erot tuen saamisessa. Erityisesti yleisen tuen menetelmät vaihtelevat yksiköittäin ja ryhmittäin paljon. Tukea tarvitsevia lapsia on jouduttu siirtämään ryhmästä toiseen ja ryhmiin jouduttu palkkaamaan lisää työntekijöitä.

– Uskomme, että henkilöstön ammattitaitoa vahvistamalla ja tukemalla heidän työtään vältymme muun muassa ryhmävaihdoksilta. Yksi esimerkki on vaikkapa lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin pulmiin liittyvän osaamisen vahvistaminen. Tällä tarkoitetaan tukea siihen, miten vaikkapa tarkkaavaisuuden pulmiinsa (ADHD) tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua voi tukea omassa päiväkotiryhmässä tai perusopetuksen luokassa. Ryhmävaihdos tai uuden työntekijän palkkaaminen eivät ole läheskään aina parhaita vaihtoehtoja, Heikkilä selittää.

Kaarinassa on ollut useisiin muihin vastaavankokoisiin kuntiin nähden paljon tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. Erot selittyvät Heikkilän mukaan erilaisilla käytännöillä. Työn painopiste on Kaarinassa ollut pitkään korjaavissa palveluissa ja erityisluokkaperinne on ollut vahva.

– Olemme käynnistäneet suunnan muuttamisen joitakin vuosia sitten. Olennaista on, että havaitsemme haasteet ajoissa ja tarjoamme tukea oikea-aikaisesti. Työtä tehdään paitsi vahvistamalla oppimisen ja tuen rakenteita, myös tuomalla lisää tekijöitä lasten ja nuorten arkeen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laaja-alaisten erityisopettajien määrän kasvattamista vähitellen.