Rauhalinnassa istutettiin kymmeniä uusia lehtipuita – tavoitteena turvata tärkeiden luontokohteiden elinvoimaisuus ja säilyminen

0
Pia Aarnio (vas.) ja Emmi Ikäheimo toivovat, että kunnostustyöt laajentaisivat pitkällä aikavälillä lehtomaista maisemaa Ladjakoskenojan varrella. Kuva: Jan Sundman

Kaarinan Rauhalinnassa, Ladjakoskenojalla on istutettu viime viikon aikana yli 40 lehtipuuta ja lähes 50 pensasta. Puut ja pensaat on istutettu ojan alajuoksulle molemmin puolin penkereelle, ja niiden tarkoituksena on pitkällä aikavälillä sekä sitoa maa-ainesta ja siten estää sen valumista vesistöön, mutta myös tarjota kaivattua varjoa ja kasvualustaa puron eliöstölle.

Puiden istutukset ovat osa laajempaa kaksivuotista Helmikunnat II -kunnostushanketta, jonka tavoitteena on turvata tärkeiden luontokohteiden elinvoimaisuus ja säilyminen tulevina vuosikymmeninä. Hankkeessa on mukana kaikkiaan kahdeksan varsinaissuomalaista kuntaa, joista yksi on Kaarina.

Ladjakoskenojan lisäksi kunnostuskohteina ovat Järvelän kosteikko Littoisissa ja Rauvolanlahden rantakosteikko Kaarinan ja Turun rajalla

– Viime viikolla Ladjakoskenojalla päästiin siistimään rantaa ja istuttamaan taimet sekä pensaat. Ensi vuonna edessä on purokunnostusta, jossa uomaan lisätään hienovaraisesti isoja kiviä tai luonnonsoraa sekä puuainesta soveltuviin kohtiin alajuoksulle, kertoo Kaarinan kaupungin ympäristötarkastaja Pia Aarnio ja jatkaa:

– Ideana on ehkäistä rannan maa-aineksen valumista vesistöön ja vähentää myös uoman eroosiota sekä lisätä vesieliöstölle kutu- ja piilopaikkoja.

Kaupunkien ja kuntien lisäksi hankkeessa on mukana Valonia.

Tyrni on yksi uusista pensaslajeista, joita on istutettu Ladjakoskenojan välittömään läheisyyteen. Kuva: Jan Sundman

Uudisrakentamisen puristuksissa

Ladjakoskenojalla kunnostustöiden ajankohta on siksikin sopiva, että ojan yläjuoksulle päin kuljettaessa maisema tulee lähivuosina muuttumaan merkittävästi. Siinä missä Rauhalinnan asuinalue laajenee kohti Kaarinan keskustaa, tulee ojan molemmin puolin sijaitsemaan pian uudisrakennuksia, joiden alta maata kaivetaan tuhansia kuutioita. Se luo vääjäämättä virtaama- ja kiintoainespainetta myös Kuusistonsalmeen laskevaa Ladjakoskenojaa kohtaan.

– Se on totta, että uudisrakennusalue tulee vaikuttamaan lisääntyvillä hulevesillä myös ojan virtaamiin, ja eroosiosta johtuva veden samentuminen voi vaikuttaa puron eliöstöön. Siksikin on hyvä, että kunnostustöitä päästään tekemään nyt jo ennen kuin asuinalue laajenee Saaristotietä kohti, Aarnio miettii.

Istutettavat puut ovat jalolehtipuita, kuten tammea, jalavaa ja tervaleppää. Vaikka taimet ovat vasta runsaan metrin mittaisia, on melko nopeakasvuisilla puilla mahdollisuus muuttaa maisemaa merkittävästi jo seuraavien 20 vuoden aikana.

– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, voidaan silloin puhua jo ihan kunnon puista ja siten lehtomaisesta maisemasta. Silloin oja ja sen eliöstö saa myös tarvittavaa varjoa, sanoo Kaarinan kaupungin ympäristöbiologi Emmi Ikäheimo.

Ladjakoskenojan varteen on istutettu muun muassa saarneja. Kuva: Jan Sundman

Kolme kunnostuskohdetta

Ladjakoskenojan lisäksi kunnostuskohteina Kaarinassa ovat Järvelän kosteikko ja Rauvolanlahden rantakosteikko. Järvelän kosteikossa toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana osmankäämien niittomurskausta elinympäristökunnostuksena sekä linnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvityksiä.

Rauvolanlahden rantakosteikolla tehdään puolestaan ruovikon niittoa ja laaditaan linnusto- ja viitasammakkoselvitys. Lisäksi hankkeeseen kuuluu pienvesien kartoitusta, jossa arvokkaita pienvesiä kartoitetaan paikkatietomenetelmin.

Kaarinassa tehtävien toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 39 000 euroa, josta voidaan jälkikäteen anoa Uudenmaan ely-keskukselta takaisin maksimissaan 80 prosentin osuus.

Yksi asia mihin kunnostustöissä kiinnitetään huomiota Ladjakoskenojalla on veden virtausnopeus. Sitä pyritään hidastamaan muun muassa uudelleenmuotoilemalla ojan penkerettä. Kuva: Jan Sundman

Mikä Helmikunnat II -hanke?

Luonnon elinvoiman ylläpitämistä

  • Varsinais-Suomen Helmikunnat II on Valonian ja kahdeksan varsinaissuomalaisen kunnan yhteinen luonnonhoitohanke. Mukana ovat Kaarina, Lieto, Naantali, Paimio, Raisio, Salo, Somero ja Uusikaupunki.
  • Yhteishankkeessa tehdään luonnonhoitotöitä vuosina 2023–2024 erityisesti perinneympäristöissä. Lisäksi kunnostetaan metsäisiä elinympäristöjä, purojen ranta-alueita sekä lintujen pesimä- ja levähdysalueita. Myös pienvesiä kunnostetaan ja suojellaan.
  • Kaarinan alueella Helmikunnat II -hankkeessa tehdään kunnostustoimenpiteitä Järvelän kosteikolla, Rauvolanlahden rantakosteikolla ja Rauhalinnan Ladjakoskenojalla.
  • Kaikkiaan luonnonhoitokohteita on kuntien yhteisessä hankkeessa mukana lähes 30.
  • Hanketta rahoitetaan Helmi-elinympäristöohjelmasta kunnille suunnatulla erityisavustuksella.